Brioche Pasquier - Win een verblijf in Sunparks - Gagnez un séjour chez Sunparks Version française | Nederlandse versie

Reglement wedstrijd Pitch & Play 2018


Artikel 1 : Organiserende firma

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BRIOCHE PASQUIER BELGIE (hier na de Organiserende Firma), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0472.368.719 (HR van Gent), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 7330 Saint-Ghislain, Zoning de la Rivièrette, 48B, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting “Pitch & Play 2018” (hierna genoemd de Wedsrijd) van 19 maart 2018 tot en met 14 augustus 2018.

Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied.


Artikel 2 : Deelnamevoorwaarden

Door hun deelname aan deze wedstrijd gaan alle deelnemers zonder enig voorbehoud akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement dat de algemene voorwaarden voor deze Wedstrijd bepaalt.

Elke meerderjarige natuurlijke persoon gedomicilieerd in België of in het Groothertogdom Luxemburg kan aan deze wedstrijd deelnemen met uitzondering van de organisatoren van deze wedstrijd, evenals alle rechtsreekse of onrechtstreekse medewerkers van de Organiserende Firma en elke persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze wedstrijd.

De organisator kan op ieder moment een deelnemer uitsluiten van deelname en van het verkrijgen van een prijs, in geval van niet naleven van één of meerdere deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, bedrog of deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.Artikel 3 : Presentatie van de Wedstrijd

De wedstrijd wordt gepresenteerd op de verpakkingen van het merk Pitch.
Elk zakje van het gamma Pitch beschikt over een scratch & win-biljet dat in de verpakking zit.
De wedstrijd wordt voorgesteld op affiches die in de winkels hangen, op de scratch & win-biljetten en op de website: www.pitch-play.be.


Artikel 4 : Deelnameregels

Om een wedstrijdcoupon te verkrijgen kan de deelnemer:
ofwel een deelnemende Pitch verpakking aankopen (zie lijst in bijlage)
ofwel schriftelijk een wedstrijdcoupon aanvragen op het adres van de vennootschapszetel van de Organiserende Firma: 48B zoning de la Rivierette, 7330 Saint-Ghislain.De kosten van de postzegel zijn terugbetaald op eenvoudig verzoek.
Op ieder scratch & win-biljet „Pitch & Play 2018“ dat in de vermelde verpakkingen zit of dat op aanvraag wordt opgestuurd staat:
een vraag met 3 antwoordmogelijkheden waarvan er slechts één correct is
De deelnemer moet aldus een inspanning leveren indien hij wil winnen.
In het geval van de juiste beantwoording van de vraag (de vraag is juist beantwoord indien het volgende symbool wordt ontdekt ☺), mag de deelnemer doorgaan naar de kraszone waaronder de prijs vermeld staat. De Deelnemer kent dus onmiddellijk de prijs die hij gewonnen heeft.

Een verkeerd antwoord (de vraag is onjuist indien het volgende symbool wordt ontdekt ☹) annuleert het scratch & win-biljet.
De deelnemer kan niets winnen indien het symbool ☹ wordt ontdekt en/of wanneer meerdere vakjes zijn bekrast, beschadigd of gedeeltelijk gekrabt.


Artikel 5 : Prijzenpakket

Het prijzenpakket bestaat uit 800.000 prijzen. Om hun prijs te kunnen bekomen dienen de winnaars zich aan te bieden aan de ingang van het park dat aageduid is op het winnend biljet, met hun origineel winnend scratch & win-biljet en desgevallend met de hierna vermelde documenten. De prijzen zijn ondeelbaar en als dusdanig aanvaard door de winnaars en mogelijke begunstigden.

Geen enkele kopij van een biljet zal aanvaard worden, enkel het originele biljet zal de winst aantonen.

De adressen waar men zich moet aanbieden :
Voor het park parc Walibi gelegen : Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre (België)
Voor het park Bellewaerde gelegen : Meenseweg 497, 8902 Ieper (België)
Om van hun prijs te kunnen genieten moeten de Deelnemers hun biljet voor het einde van het seizoen 2018 in de betreffende parken valideren.

Prijs nummer 1 (12 in totaal) : één (1) Walibi Belgium Pass
Een (1) Walibi Pass is geldig voor één (1) persoon en geeft een onbeperkte toegang tot het park Walibi Belgium gedurende driehonderd vijfenzestig (365) dagen te rekenen vanaf zijn creatie; behalve feestdagen, park Aqualibi indoor, speciale evenementen, nocturnes en volgens de openingskalender van het park.
De pass is nominatief een kan niet worden overgedragen of worden gebruikt door een derde. Een identiteitsbewijs kan gevraagd worden. Zie details op de website van het park Walibi.

Prijs nummer 2 (12 in totaal) : één (1) Bellewaerde Pass
Een (1) Bellewaerde Pass is geldig voor één (1) persoon en geeft een onbeperkte toegang tot het park Bellewaerde Belgium gedurende driehonderd vijfenzestig (365) dagen te rekenen vanaf zijn creatie; behalve feestdagen, park Aqualibi indoor, speciale evenementen, nocturnes en volgens de openingskalender van het park.
De pass is nominatief een kan niet worden overgedragen of worden gebruikt door een derde. Een identiteitsbewijs kan gevraagd worden. Zie details op de website van het park Bellewaerde.

Prijs nummer 3 (2400 in totaal) : één (1) toegang Walibi Belgium
Eén (1) toegang gewoon tarief voor het park Walibi Belgium, geldig voor één (1) dag en voor één (1) persoon tot op het einde van het seizoen 2018.

Prijs nummer 4 (2400 in totaal) : één (1) toegang Bellewaerde Belgium
Eén (1) toegang gewoon tarief voor het park Bellewaerde Belgium, geldig voor één (1) dag en voor één (1) persoon tot op het einde van het seizoen 2018.

Prijs nummer 5 (795 176 in totaal) : een kortingsbon « familietarief »
Eén (1) onmiddellijke kortingsbon « familie » geldig voor maximum vijf (5) leden van één familie, ongeacht hun grootte.
Op vertoon van het winnende biljet aan de kassa van het park Walibi Belgium of het park Bellewaerde Belgium, genieten deze vijf (5) personen van het kindertarief (1m tot 1m40) zoals aangeduid aan de kassa’s van de betreffende parken.
Deze korting is niet cumuleerbaar met een andere promotie. De kortingsbon is één (1) keer geldig en dit tot het einde van het seizoen 2018 van de parken. Hij geeft toegang tot één van de twee parken, Bellewaerde of Walibi Belgium.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en kunnen niet het voorwerp uitmaken van een vergoeding of omruiling onder welke vorm ook.
De prijzen bevatten niet wat niet is opgenomen in de hierboven vermelde omschrijving, zoals bijvoorbeeld, en dit ten niet limitatieve titel :
de vervoer- en parkingkosten
de kosten voor logies
de verzekeringen
de persoonlijke uitgaven, de restaurantkosten en de bijkomende kosten
Al deze kosten zijn ten laste van de winnaar.


Artikel 6 : Beperking van de verantwoordelijkheid

De Organiserende Firma zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van de Wedstrijd gewijzigd moeten worden. De Organiserende Firma behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De Organiserende Firma zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien om redenen buiten zijn wil om de Wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
De uitsluitingen van de aansprakeliujkheid van de Organiserende Firma gelden eveneens voor haar personeel en voor de externe medewerkers die voor de Organiserende Firma tussenkomen.
De winnaars zullen beschouwd worden als klanten van Bellewaerde en/of Walibi en in die hoedanigheid zal de Organiserende Firma niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke schade, voorval of ongeval dat zich rechtstreeks of onrechtstreeks tijdens het opnemen van de prijs zou voordoen.


Artikel 7: Neerlegging en raadpleging van het reglement

Deze wedstrijd staat onder toezicht van Meester Marc Vermeulen, Gerechtsdeurwaarder te 1180 Ukkel, Molièrelaan, 266.


Het huidige reglement is consulteerbaar op de website van de Wedstrijd : www.pitch-play.be.
De kosten om verbinding te maken worden niet terugbetaald.


Artikel 8 : Betwisting

De prijzen worden toegelkend volgens het instant win-principe zodat de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet worden opgeslagen in een gegevensbestand.


Artikel 9 : Bescherming van de persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen niet op worden geslaan in een gegevensbestand.Uittreksel uit het reglement
Wedstrijd zonder aankoopverplichting, prijs geldig gedurende het gehele seizoen 2018 in de betreffende parken. Wedstrijdbiljet en wedstrijdreglement beschikbaar op schriftelijk verzoek gericht aan : Brioche Pasquier Belgiqië : 48 B Zoning de La Rivièrette 7330 Saint Ghislain-België. Volledig reglement beschikbaar op : www.pitch-play.be.
Opgelet. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine voorwerpen. Informatie te lezen en te bewaren.